...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนตะวันออก


วันที่ 20 สิงหาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒาศักยภาพและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค ให้กับตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนตะวันออก ณ ที่ทำการสหกรณ์ศุภนิมิตร อำเภอขุนาล จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยตัวนแทนจากพื้นที่อำเภอเวียงแก่น อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งรายและอำเภอขุนตาล เนื้อหาของการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและการปกป้องสิทธิของตนเองในงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านตัวกิจกรรมสถานีเรียนรู้ 5 สถานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามโจทย์ที่กำหนดให้ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใน 6 ประเด็นหลัก การเติมเต็มกฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการแก้ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและชาวบ้านได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น