...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เวทีเสวนาสภาผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย

ประเด็น "เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่" ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งที่อยากเห็น...และควรเป็น...
ปัญหาที่ผู้บริโภคเผชิญการถูกละเมิดสิทธิ์จากผู้ประกอบการในการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศตามระเบียบของกสทช. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย(ศคบ.) จัดให้มีเวทีสภาผู้บริโภคขึ้น ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ ท้องถิ่น ที่มีตัวแทนนายกฯ เจ้าหน้าที่ ปลัดฯ นายช่างโยธา ตัวแทนผู้ร้องเรียน เครือข่ายแกนนำในระดับพื้นที่ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาการติดตั้งเสาสัญญาณดังกล่าว เป็นแนวทางที่ยึดปฏิบัติที่เหมาะสม
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

ปัจจุบันสังคมเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมบริโภคนิยมและวัฒนธรรมนิยมอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านสิทธิผู้บริโภคกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม แต่เรื่องสิทธิผู้บริโภคกลับถูกเพิกเฉย กรณีการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าผู้ประกอบการละเมิดสิทธิชุมชนไม่ปฏิบัติตามประกาศของกสทช. ที่ว่าด้วย "หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม" ทางศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย (ศคบ.) ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนของการติดตั้งเส่าส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกสทช.วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เวทีกลไกรถโดยสาร จ.เชียงราย

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย
ได้จัดเวทีประชุม เรื่องกลไกรถโดยสารขึ้น โดยได้เชิญตัวแทนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด สอ.จร เจ้าหน้าที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคปภ. และคณะทำงานฯ เข้าร่วม โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เรื่องการเช่าเหมารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยและสิทธิที่พึงจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่หน่วยงานที่เข้าร่วม และทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้มีข้อเสนอให้ทางศูนย์จัดทำรายชื่อบริษัทเช่าเหมารถที่มีการคุ้มครองโดยพรบ.ภาคสมัครใจ เพื่อที่จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบในการเลือกบริษัทเช่าเหมารถ
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

เวทีสร้างความเข้า่ใจและออกแบบการดำเนินงานเรื่องผลกระทบจากแร่ใยหิน ในพื้นที่ จ.เชียงราย

วันที่ 28 สิงหาคม 2556  เครือข่ายการทำงานทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบทิศทางการทำงานเรื่องผลกระทบจากแร่ใยหิน ในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจาก  สำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงราย  และ ท้องถิ่นที่มีความสนใจ เช่น  เทศบาลตำบลแม่ยาว  โดยการดำเนินงานจะนำร่องในพื้นที่ 18 เทศบาลตำบล 18 อำเภอ 

เวทีความร่วมมือการดำเนินงานและเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย จ.เชียงราย


 วันที่ 30 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการศูนย์คุ้มครองสิทธิ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเรื่องรถโดยสารที่ปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย  โดยในปี 2557 จะเน้นการดำเนินงานเรื่อง การยกเลิกการใช้รถ 2 ชั้นในเส้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะรถในการทัศนศึกษา ของโรงเรียน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ
เวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จ.เชียงราย

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จ.เชียงราย กว่า 38 แห่ง  ซึ่ง ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนดี ๆ และร่วมหาแนวทางในการแก้ไข และ พัฒนาร่วมกัน

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผุ้บริโภค จ.เชียงราย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา  ภาคีเครือข่ายผู้บริโภค และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือ ร่วมพัฒนาแผนงานในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัด   โดยได้มีการพัฒนาแผนร่วมกัน ทำให้เห็นทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อผู้บริโภค เชียงรายที่เข้มแข็งมากขึ้น