...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

"ฝุ่นแร่ใยหิน" อีกภัยที่ใกล้ตัว


แร่ใยหิน คือ แร่ที่เกิดจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ทนความร้อน ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง ทดต่อกรด พบมากในงานด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักมาเป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้น แผ่นเรียบ ท่อซีเมนต์ เป็นต้น
          หากผู้บริโภคได้รับฝุ่นแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกาย ที่สะสม๑๕ ถึง ๒๐ ปี อายุราวประมาณ ๔๕ - ๕๐ ปีขึ้น จะเกิดอาการ หอบเหนื่อยง่าย ไอไม่มีเสพหะ นำสู่โรคเยื้อหุ้มปอด และมะเร็งปอด ในที่สุด
          ดังนั้น ผู้บริโภคควรเลือกซื้อหา วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ปลอดจากส่วนผสม "แร่ใยหิน"

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เชียงราย "รุก เคลื่อน ร่วม รัฐ" เฝ้าระวัง อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

สัปดาห์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคไทย  31 เมษายน 2560  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเชียงราย  เครือข่าย อสม. เครือข่ายสื่อชุมชน  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด   ร่วมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา  ที่มีการสำรวจและเก็บรวบรวมโดยเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ 18 อำเภอ  จังหวัดเชยีงราย

ผลการสำรวจพบว่า  ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในเชียงรายมีจำนวนมาก   "มติร่วม"  ไม่จำเป็นต้องส่งตรวจ  แต่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียงได้จาก http://www.thaihealthconsumer.org/alert/index.php  และเกิดแผนการสื่อสารความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคเชียงราย 
" ทำอย่างไร  คนเชียงราย   ไม่บริโภคอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย"

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เวทีเสวนาสภาผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย

ประเด็น "เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่" ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งที่อยากเห็น...และควรเป็น...
ปัญหาที่ผู้บริโภคเผชิญการถูกละเมิดสิทธิ์จากผู้ประกอบการในการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศตามระเบียบของกสทช. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย(ศคบ.) จัดให้มีเวทีสภาผู้บริโภคขึ้น ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ ท้องถิ่น ที่มีตัวแทนนายกฯ เจ้าหน้าที่ ปลัดฯ นายช่างโยธา ตัวแทนผู้ร้องเรียน เครือข่ายแกนนำในระดับพื้นที่ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาการติดตั้งเสาสัญญาณดังกล่าว เป็นแนวทางที่ยึดปฏิบัติที่เหมาะสม
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

ปัจจุบันสังคมเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมบริโภคนิยมและวัฒนธรรมนิยมอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านสิทธิผู้บริโภคกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม แต่เรื่องสิทธิผู้บริโภคกลับถูกเพิกเฉย กรณีการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าผู้ประกอบการละเมิดสิทธิชุมชนไม่ปฏิบัติตามประกาศของกสทช. ที่ว่าด้วย "หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม" ทางศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย (ศคบ.) ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนของการติดตั้งเส่าส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกสทช.วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เวทีกลไกรถโดยสาร จ.เชียงราย

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย
ได้จัดเวทีประชุม เรื่องกลไกรถโดยสารขึ้น โดยได้เชิญตัวแทนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด สอ.จร เจ้าหน้าที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคปภ. และคณะทำงานฯ เข้าร่วม โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เรื่องการเช่าเหมารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยและสิทธิที่พึงจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่หน่วยงานที่เข้าร่วม และทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้มีข้อเสนอให้ทางศูนย์จัดทำรายชื่อบริษัทเช่าเหมารถที่มีการคุ้มครองโดยพรบ.ภาคสมัครใจ เพื่อที่จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบในการเลือกบริษัทเช่าเหมารถ
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

เวทีสร้างความเข้า่ใจและออกแบบการดำเนินงานเรื่องผลกระทบจากแร่ใยหิน ในพื้นที่ จ.เชียงราย

วันที่ 28 สิงหาคม 2556  เครือข่ายการทำงานทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบทิศทางการทำงานเรื่องผลกระทบจากแร่ใยหิน ในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจาก  สำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงราย  และ ท้องถิ่นที่มีความสนใจ เช่น  เทศบาลตำบลแม่ยาว  โดยการดำเนินงานจะนำร่องในพื้นที่ 18 เทศบาลตำบล 18 อำเภอ 

เวทีความร่วมมือการดำเนินงานและเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย จ.เชียงราย


 วันที่ 30 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการศูนย์คุ้มครองสิทธิ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเรื่องรถโดยสารที่ปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย  โดยในปี 2557 จะเน้นการดำเนินงานเรื่อง การยกเลิกการใช้รถ 2 ชั้นในเส้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะรถในการทัศนศึกษา ของโรงเรียน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ