...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนเหนือ


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนเหนือ ประกอบด้วยตัวแทนจากอำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน และอำเภอดอยหลวง ณ สถานีอนามัยจอมสวรรค์ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยรูปแบบของกิจกรรมแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 สถานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่กำหนดให้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้หยิบยกเอาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่สำคัญแบ่งออกเป็น 6 สถานี ว่าผู้บริโภคประสบปัญหาตามประเด็นหลักอะไรบ้าง กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมีช่องทางและการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้าง ตลอดจนแนวทางใกรดำเนินงานในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น