...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อวิทยุเพื่อการคุ้มครองคุ้มครองผู้บริโภคโซนเหนือ


วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและให้คววามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคให้กับผู้เข้าอบรมเครือข่ายสื่อวิทยุโซนเหนือ ณ สวนสาธารณะหนองมโนราห์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเครือข่ายสื่อวิทยุจากอำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน และอำเภอดอยหลวงเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกิจกรรม โดยแบ่งเนื้อหาของการอบรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นตามโจทย์ที่กำหนด 5 สถานีแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ทั้ง 6 สถานี พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อกฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างความเข้าใจและการถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคส่วนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น