...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552


วันที่ 8 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาผลกระทบของอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ต่อพฤติกรรมนักศึกษาในจังหวัดเชียงราย ณ อาคารส่วนหน้า อาคาร 10 ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เริ่มการบรรยายในหัวข้อ "อินเตอร์เน็ต...ดาบสองคมแห่งโลกไซเบอร์" โดยคุณอกณิษฐ์ สุทธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นการบรรยายในหัวข้อ "รู้ทัน...กันไว้ก่อน สิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม" โดยคุณธนชัย ฟูเฟื่อง เครือข่ายสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หลังเส็จสิ้นการบรรยายอาจารย์ชัยวัฒน์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ นำเสนอรายงานการศีกษาในโครงการวิจัย "ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ต่อพฤติกรรมนักศึกษาในจังหวัดเชียงราย" และร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อดังกล่าวร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายและตัวแทนเครือข่ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่องานวิจัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น