...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เชียงราย "รุก เคลื่อน ร่วม รัฐ" เฝ้าระวัง อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

สัปดาห์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคไทย  31 เมษายน 2560  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเชียงราย  เครือข่าย อสม. เครือข่ายสื่อชุมชน  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด   ร่วมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา  ที่มีการสำรวจและเก็บรวบรวมโดยเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ 18 อำเภอ  จังหวัดเชยีงราย

ผลการสำรวจพบว่า  ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในเชียงรายมีจำนวนมาก   "มติร่วม"  ไม่จำเป็นต้องส่งตรวจ  แต่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียงได้จาก http://www.thaihealthconsumer.org/alert/index.php  และเกิดแผนการสื่อสารความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคเชียงราย 
" ทำอย่างไร  คนเชียงราย   ไม่บริโภคอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น