...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

เวทีอบรมพัฒาศักยภาพคณะทำงานด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงราย จัดเวทีอบรม "พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน/ทีมงานในด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและสิทธิอื่นๆ" ณ โป่งพระบาท รีสอร์ท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๒๙ คน ทั้งนี้ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ได้รับเกียรติจากคุณประคอง รักษ์วงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง มาตรฐานสินค้าและบริการ อาหารปลอดภัย เชื่อมโยงสู่ความปลอดภัยของผู้บริโภค ว่าที่ร.ต.พิมลชัย จารุสาร นิติกรปฏิบัติการ ตัวแทนอัยการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อความรู้ความเข้าใจ และการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา โฆษณา ขายตรง ฉลาก และแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้บริโภค ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมที่ใช้เป็นแนวทางในการทำงานในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ ในเวทีอบรมได้เปิดโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแบ่งประเด็นออกเป็น ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ปัญหาสินค้าและบริการ ปัญหาโทรคมนาคม ปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข ปัญหาความปลอดภัยทางด้านอาหาร และปัญหาอื่นๆ ตลอดจนแนวทางการเชื่อมงานผ่านเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น